اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 157,668,100,742 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 14,915,154 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,915,154 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 14,974,234 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,571

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/21

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر اجرا:

سازمان بهزيستي كشور