صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفو صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1400/01/31 1400/02/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 99 1400/02/04
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه دوره 6 ماهه منتهی به 30-12-99 (با تایید متولی) 1400/02/04
صورت وضعیت پورتفو صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-12-99 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفو صندوق یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-11-99 1399/12/17
صورت وضعیت پورتفو صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-10-99 1399/11/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه دوره 3 ماهه منتهی به 30-09-99 1399/10/29
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه دوره 3 ماهه منتهی به 30-09-99 1399/10/29
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1399/09/30 1399/10/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1399 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی شده) 1399/09/29
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه سال مالی منتهی به 31-06-99 (حسابرسی شده) 1399/09/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق منتهی به 30-08-1399 1399/09/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-07-99 1399/08/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1399 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-1399 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 31-06-99 1399/07/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 31-05-99 1399/06/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 31-04-99 1399/05/07
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه 9 ماهه منتهي به 31-03-99 1399/04/28
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه 9 ماهه منتهي به 31-03-99 1399/04/28
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 31-03-99 1399/04/11
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 31-02-99 1399/03/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29-12-1398 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه(حسابرسی شده) 1399/02/28
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1398 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه(حسابرسی شده) 1399/02/28
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 31-01-99 1399/02/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1398 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه-اصلاحی 1399/02/01
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29-12-1398 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 1399/01/31
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1398 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 1399/01/31
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه سال مالي منتهي به 31-06-98(حسابرسی شده)-اصلاحی 1399/01/17
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه سال مالي منتهي به 31-06-97(حسابرسی شده)-اصلاحی 1399/01/17
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 29-12-98 1399/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-11-98 1398/12/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-10-98 1398/11/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1398 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 1398/10/30
صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-1398 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی شده) 1398/10/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29-12-1397 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 1398/10/30
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1397 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی شده) 1398/10/30
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه 3 ماهه منتهي به 30-09-98 1398/10/28
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه 3 ماهه منتهي به 30-09-98 1398/10/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1397 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 1398/10/22
صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-1397 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی شده) 1398/10/22
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29-12-1396 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 1398/10/22
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1396 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی شده) 1398/10/22
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-09-98 1398/10/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1398/08/08
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1398/08/08
گزارش عملکرد براي دوره نه ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1398 1398/08/08
صورت های مالی براي دوره نه ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1398 1398/08/08
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 - حسابرسی نشده 1398/07/29
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 - حسابرسی نشده 1398/07/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29-12-1396 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی نشده) 1398/07/23
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1396 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه (حسابرسی نشده) 1398/07/23
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1398/06/31 1398/07/10
صورت عملکرد دوره 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 29 اسفند ماه 1397(حسابرسی نشده) 1398/06/20
صورت عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده) 1398/06/20
صورت عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) 1398/06/20
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/06/16
صورت های مالی سال منتهی به 1397/06/31 1398/06/16
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1397/03/31 1398/06/16
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1398/05/31 1398/06/07
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1398/03/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1398/02/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1398/01/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1397/12/29 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1397/11/30 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1397/10/30 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 1397/09/30 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/08/30 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/07/30 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/06/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/05/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/04/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/03/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/02/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 1397/01/31 1398/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 29 اسفند 1396 1398/05/14
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري یکم نیکوکاری آگاه براي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30 بهمن 1396 1396/12/15
صورتهاي مالي سه ماهه صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 30-09-1396 1396/12/08
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه منتهي به 30-09-1396 1396/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30 دی 1396 1396/11/18
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-09-1396 1396/11/04
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1396 (حسابرسي شده) 1396/10/17
گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1396 (حسابرسي شده) 1396/10/17
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1396 (حسابرسي نشده) 1396/09/29
گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1396 (حسابرسي نشده) 1396/09/29
گزارش بررسی اجمالی حسابرس به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30-12-1395 1396/05/24
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-12-1395 1396/05/24
صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/05/01
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/05/01
صورتهای مالی 3 ماهه صندوق یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-09-1395 1396/04/28
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-09-1395 1396/04/28
صورتهای مالی 6 ماهه صندوق یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-12-1395 1396/04/28
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق یکم نیکوکاری آگاه منتهی به 30-12-1395 1396/04/28
گزارش حسابرس 1395/12/14
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسي شده) 1395/10/08
گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسي شده) 1395/10/08
گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1395/08/02
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1395/08/02
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/21
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/21
گزاش عملکرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 (حسابرسي شده) 1395/03/11
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 (حسابرسي شده) 1395/03/10
گزاش عملکرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 1395/01/28
گزاش عملکرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 1395/01/28
گزارش صرف وجوه مدير اجرا منتهي به 29 اسفند ماه 1392 1394/11/10
اصلاحیه صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذرماه 1394 1394/10/29
گزارش عملکرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذرماه 1394 1394/10/28
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذرماه 1394 1394/10/28
گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسي شده) 1394/08/26
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسي شده) 1394/08/26
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسي نشده) 1394/07/28
گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسي نشده) 1394/07/28
اصلاحیه صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خردادماه 1394 1394/05/25
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394 1394/05/03
صورتهای مالی نه ماهه 31خرداد 1394 1394/04/31
گزارش عملکرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1393 (حسابرسي شده) 1394/03/30
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1393 (حسابرسي شده) 1394/03/30
گزارش عملکرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1393 (حسابرسي نشده) 1394/02/06
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1393 (حسابرسي نشده) 1394/02/05
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذرماه 1393 1393/10/21
گزارش عملکرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذرماه 1393 1393/10/21
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/08/19
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/08/18
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1393 1393/07/16
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 31شهریور ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/07/15
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/23
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/23
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1392 (حسابرسي شده) 1393/02/27
گزارش عملکرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1392 1393/02/02
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1392 (حسابرسي نشده) 1393/02/02
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذرماه 1392 1392/10/28
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392 1392/10/28
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 31شهریور ماه 1392 (حسابرسي شده) 1392/09/12
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 اسفندماه 1391 1392/08/29
گزارش عملكرد سال مالي(10ماه و10روز) براي دوره مالي منتهي به 31 شهريورماه 1391 1392/08/29
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1392 1392/08/29
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/08/12
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خردادماه 1392 1392/04/19
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 اسفندماه 1391 (حسابرسي شده) 1392/02/17
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1391 1391/10/17
صورتهاي سال مالي(10ماه و10روز)براي دوره مالي منتهي به31شهريورماه1391(حسابرسي شده 1391/08/08
صورتهاي مالي 9 ماهه (7 ماه و 10 روزه) براي دوره مالي منتهي به 31 خردادماه 1391 1391/03/31
صورتهاي مالي6ماهه(4ماه و10روز) براي دوره مالي منتهي به29اسفندماه1390(حسابرسي شده 1390/12/29
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 30 آذرماه 1390 1390/09/30