گزارش های مدیر اجرا

عنوان تاریخ درج
گزارش هزینه کرد سود صندوق - مربوط به سال مالی 1398 1399/11/19
گزارش صرف وجوه مدیر اجرا برای سال مالی 96 و 97- تاییدیه حسابرس 1398/12/04
گزارش صرف وجوه مدیر اجرا برای سال مالی 96 و 97 1398/11/20
گزارش هزینه کرد سود مربوط به سال 1395- تأییدیه متولی 1398/02/15
گزارش هزینه کرد سود مربوط به سال 1395- تأییدیه حسابرس 1398/02/15
گزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه -مربوط به سال 95 (اصلاحیه) 1397/11/29
گزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه -مربوط به سال 95 1397/11/17
گزارش صرف وجوه مدیر اجرا برای 6ماهه دوم سال 1394 (با تائید حسابرس) 1397/05/02
تاییدیه حسابرس دررابطه با گزارش صرف وجوه مدیر اجرا برای 6 ماهه اول سال 94 1396/05/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 29 اسفند92 1395/12/14
تاییدیه حسابرس دررابطه با گزارش صرف وجوه مدیر اجرا برای سال93 1395/10/13
گزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه -مربوط به سال93 1395/10/07
گزارش مدیر اجرا منتهی به نیمه اول 92 1393/09/03
گزارش مدير اجرا منتهي به اسفند ماه 1391 1392/08/29