ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه به همراه توضیحات