دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری آگاه 2,500 %50.00
2 بانک سامان 2,500 %50.00