ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - خیابان آفریقا شمالی - بالاتر از میرداماد - کوچه بن بست پیروز - پلاک 13 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران(کارگزاری) 001 تهران - خیابان آفریقا شمالی - بالاتر از میرداماد - کوچه بن بست پیروز - پلاک 13 ٨٨٦٤٠٦٤٠