جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,812 61.22 26,368 61.23 29,008 63.85 32,005 65.96
اوراق مشارکت 8,692 35.92 12,948 30.07 13,063 28.75 13,208 27.22
سپرده بانکی 1,954 8.07 3,315 7.7 2,994 6.59 2,956 6.09
وجه نقد 22 0.09 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,283 -5.3 435 1.01 369 0.81 353 0.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,668 48.22 19,114 44.38 20,987 46.19 23,289 48