جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,401 60.51 25,367 61.22 24,809 60.03 26,305 61.37
اوراق مشارکت 8,561 35.97 12,019 29.01 12,927 31.28 12,983 30.29
سپرده بانکی 1,932 8.12 3,296 7.96 3,312 8.01 3,469 8.09
وجه نقد 23 0.1 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,117 -4.7 750 1.81 280 0.68 109 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,399 47.9 18,786 45.34 17,814 43.1 18,927 44.15