جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 29,905 68.47 86,443 52.25 87,495 52.65 88,366 53.75
اوراق مشارکت 14,015 32.09 36,738 22.21 37,228 22.4 37,265 22.67
سپرده بانکی 6,454 14.78 41,196 24.9 40,238 24.21 37,781 22.98
وجه نقد 17 0.04 0 0 0 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,716 -15.38 1,057 0.64 1,215 0.73 984 0.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,552 47.06 47,417 28.66 46,355 27.9 45,767 27.84