جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,136 61.6 28,267 60.97 29,614 58.21 29,477 59.58
اوراق مشارکت 8,883 36.15 14,574 31.43 17,616 34.63 19,482 39.38
سپرده بانکی 1,963 7.99 2,997 6.46 2,586 5.08 179 0.36
وجه نقد 22 0.09 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,431 -5.82 527 1.14 1,057 2.08 334 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,890 48.39 20,541 44.3 21,812 42.88 21,114 42.68